สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งมอบ Flash Dive แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้โรงเรียนในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Dive) ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่จัดการเรียรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา จำนวน 99 ชุด 99 โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูปลายทางในการเตรียมสื่อ/ใบงาน/ใบความรู้ล่วงหน้า ในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อ 5 กรกฎาคม 2564 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกอำเภอ จำนวน 14 โรงเรียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในภาคเช้า นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ในโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล ในภาคบ่าย นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ในโรงเรียนสังกัดอำเภอพิชัย ตรอน และทองแสนขัน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1