สพม.19 สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิชาคณิตศาสตร์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิชาคณิตศาสตร์” ประจำปี 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย

ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) จึงได้ดำเนินการเชิญชวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ‘วิชาคณิตศาสตร์’ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 – 3 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 350 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมในรอบที่สองระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 และรอบที่สามค่ายวิชาการ ซึ่งเป็นการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 พร้อมรับการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าสู่เวทีแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนกรกฎาคม 2562