สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัด Workshop การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

9 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ให้มีความปลอดภัย มั่นคงด้านไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้มีฐานข้อมูลและอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ความมั่นคงทาง Cyber การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference(google Meet) การติดตั้ง Solfware ระบบ Web Conference การตั้งค่า Web Conference รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข/แผงควบคุมระบบ Web Conference โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นทีม ICT ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วม Workshop เป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มๆ ละ 1 คน  จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในการนี้รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย  นายปกิจพจน์  กมลวรเดช นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ วิบูลย์กูล เข้าร่วม Workshop ด้วย