สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่าน Google Meet

13 กรกฎาคม 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  โดยส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังสถานีปลายทาง 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โดยในครั้งนี้มีการทดลองส่งสัญญาณขึ้นสตรีมมิ่งบน Youtube ด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทาง ICT เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง ในการประชุมครั้งนี้เน้นถึงการจัดการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยการงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และปรับเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนารูปแบบอื่นในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน ได้แก่ รูปแบบ On Hand  On Line On Air และ On Demand ที่แต่ละโรงเรียนเลือกหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน บนพื้นฐานความพร้อมของผู้เรียนและคุณครู เป็นที่น่าชื่นชมแต่ละโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนได้อย่างหลากหลายวิธีการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ก็ได้ปรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกาเรียนการสอน นำการนิเทศ Online มาใช้เพื่อเชื่อมกับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งทั้งครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มีการจัด Workshop กลุ่มย่อยเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่สำหรับครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และการนิทศ ติดตามและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตามสภาพบริบท โดยยึดความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ