ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ภาคเหนือ มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบ้านกองแหะ

ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ภาคเหนือ มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบ้านกองแหะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉก.ชน.สพฐ.) ประจำเขตภาคเหนือ นำโดย นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปฏิบัติหน้าที่ รอง ฉก.ชน.สพฐ. ภาคเหนือ และนางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสุ่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะเป็นผู้รับมอบ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่