อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ 2564

23 กรกฎาคม 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และต่อจากนั้นได้มอบหมายให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นที่ปรึกษาและร่วมให้คำแนะนำตลอดการประชุม นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิอเห็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในแต่ละประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลสำหรับการรายงานแต่ละประเด็นตัวชี้วัดการประเมินของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) จำนวน 7 หมวด อย่างครบถ้วน และได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และจะได้มีการนัดหมายในรวบรวม ตรวจสอบและเรียบเรียนในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ตามรายหมวดทั้ง 7 หมวด เพื่อสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมหลักฐานอ้างอิงให้พร้อมรายงานข้อมูลต่อไป