+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล++

^^วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเอกสุรเชษฐ์   ชัยวงศ์ )

//  กำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง และแม่ฮ่องสอน )   โดยจะตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง+++  ขอบพระคุณภาพจากผอ.รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูรค่ะ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน