สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและออกแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT&NT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรีสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนา วรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน