สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ           คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เมืองบุรีรัมย์ ๗ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Sit ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๕ คน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒๘ คน รวม ๒ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๙๗ คน รวม ๖ ห้องเรียน มี นายสมกิจ อาจจุฬา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผู้บริหารในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย