นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐ์เครื่องประดับที่ทำมาจากเยือสับปะรด สร้างมูลค่าเสริมรายได้ระหว่างเรียน

นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐ์เครื่องประดับที่ทำมาจากเยือสับปะรด สร้างมูลค่าเสริมรายได้ระหว่างเรียน สำหรับวิธีการ ด้วยการนำเยื่อสับปะรดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับตกแต่งสวยงามสร้างมูลค่า
สับปะรดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในตำบลบ้านแยงระยะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย และยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นสินค้าส่งออกยังต่างประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเพื่อนำผลไปขายทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ คณะนักเรียนจากโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงได้คิดค้นการนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อทำให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าสูงขึ้น โดยนำใบสับปะรดมาแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำแล้วไม่ซ้ำใครสามารถนำไปใช้งานได้ โดยนักเรียนได้รับการคิดค้นได้จัดทำเป็นเครื่องศิราภรณ์หรือเครื่องประดับต่างๆของนางรำ นักแสดง ทำพานพุ่ม ธูปเทียนแพ ภาพนูนต่ำและกระถางปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบสับปะรด
โดยนำส่วนที่เป็นเยื่อสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์นี้การทำเครื่องศิราภรณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สุจริต การใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและยัง นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นเพื่อเป็นการศึกษาทำผลิตภัณฑ์จากเยื่อสับปะรดและสามารถเผยแพร่งานประกอบอาชีพเพื่อหารายไและเพิ่มมูลค่าของสับปะรด 

       สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-991034 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39