สพป.ตาก เขต 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการจัดอบรมครูและธุรการโรงเรียนในสังกัด ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถดำเนินการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ.

ด้อย่างถูกต้อง.