สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาผ่าน Google Meet

10 สิงหาคม 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดนระบบ Conference ผ่านระบบ Google Meet ส่งสัญญาณไปยัง 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าประชุมร่วมกัน และส่งสัญญาณผ่าน https://youtu.be/Evo cWHFy418 ไปยังทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการทำงาน และแจ้งข้อราชการที่จะต้องดำเนินการในเดือนต่อๆ ไปแล้ว ได้จัดให้มีการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ โดย นายสุริยะ  อยู่สืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเสนอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onhand อย่างเป็นระบบ รวมทั้งวิธีวัดผลประเมินผล นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสอง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำระบบ Google Classroom มาใช้ ในภาคบ่าย จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดย นางสาวฐิมาพร นวลฉวี นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดการประชุม และนำไปปรับใช้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบอย่างยิ่ง