การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ทั้ง 16 เขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 2.การจัดทำคลิปวิดีโอแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละเขตพื้นที่ 3. การประสานความร่วมมือระหว่างผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละจังหวัด