อุตรดิตถ์ เขต 1 คัดเลือกผลงานถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

19 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการนำเสนอผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อคัดเลือกผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ผลงาน และของครูผู้สอน จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในรอบที่ 1 ให้เหลือประเภทละ 5 ผลงาน และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน ทั้ง 5 ผลงานในแต่ละประเภทมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันนี้  เพื่อเป็นการจัดลำดับ โดย รางวัลชนะเลิศ ระดับทองจะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมรางวัลจำนวน 1,500 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมรางวัล จำนวน 1,000 บาท และลำดับที่ 3-5 จะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมรางวัล 500 บาท ในภาคเช้าเป็นการเสนอผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ราย โดยมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นกรรมการ ในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานของครูผู้สอน มี ดร.สุนันทา  รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยทั้งนี้ เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน Covid-19  อย่างเคร่งครัด