สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Workshop การสังเคราะห์การรายงานผล SAR ของสถานศึกษา

24 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งบรรยายประโยชน์และการนำผลการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาไปใช้ โดย ว่าที่ พันตรีสมชาย  อินทร์ขำ ได้กล่าวรายงานให้ทราบว่าการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาในครั้งนี้ แบ่งการดำเนินการ ออกเป็น 2 คณะ ระดับปฐมวัย  จำนวน 132 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 135 แห่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ร่วมเป็นคณะทำงานกับ ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด รวมคณะทำงาน 22 คน ใช้เวลาในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน ต่อจากนั้นมีการมอบหมายภาระงาน เพื่อปฏิบัติต่อเนื่องและนำส่งเพื่อการหลอมข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะผู้ดำเนินการและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาในสังกัดด้วย