สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่  24  กันยายน 2561  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561  เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด และสาระสำคัญของระบบราชการตามพระราชบัญญัติ และนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการให้บริการได้อย่าง      มีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ที่จะเกษียณอายุราชการและพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561          รวม  154 คน และนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน การแสดงของครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และสุนทรวัฒนา อีกด้วย