สพป.เลย เขต ๒ จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

วันพุธที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันครูอำเภอวังสะพุง ได้จัดงานวันครู    ครั้งที่ ๖๓   สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” ซึ่งการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว ๖๒ ครั้ง   การจัดงานวันครูจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  มีกิจกรรมทางศาสนา  แสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การระลึกถึงพระคุณครู กล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ รวมถึงการมอบโล่ รางวัล เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วน มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดเทศบาลอำเภอวังสะพุง   วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุงเข้าร่วมพิธี