สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานวันครู ประจำปี 2562 สุดยิ่งใหญ่ มีครูร่วมกิจกรรมกว่าหกพันคน

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ 5 แห่ง จัดงานวันครู ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยได้เชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กว่า 6,000 คน ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งในแต่ละศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ ได้กำหนดจัดงานวันครู ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 1) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 2) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีแก้งคร้อ 3) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร 4) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอบ้านแท่น กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน และ 5) ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายอำเภอ เป็นประธานในพิธี ยกเว้น อำเภอคอนสารมีนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขตร 2, นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว