ครูอุบลฯ 4,000 คน รวมใจน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในงาน “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครูอุบลฯ 4,000 คน  รวมใจน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  เนื่องในงาน “วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 09.00  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63   พ.ศ.2562  ภายใต้“คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และมีพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี  โดย  รองศาสตราจารย์  ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในงานมีพิธีบูชาบูรพาจารย์  ประธานในพิธี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดธูปเทียน  เครื่องสังเวย  และถวายมาลัยบูรพาจารย์  ณ แท่นที่บูชา  ต่อจากนั้นนายกริชชัย  ศิลปะรายะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  และมีพิธีคารวะครูอาวุโส  จำนวน 9 คน  ในลำดับต่อมาคือพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  ผู้แทนผู้บริหาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  นายขวัญเรือน  แสบงบาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต1  เป็นผู้กล่าวเชิญชวนผู้ร่วมงาน  ยืนสงบนิ่ง 1 นาที  เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ

นอกจากนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีได้ให้เกียรติ  มอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 669 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยความร่วมมือของ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี, สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, สํานักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี, สํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ในหัวข้อ คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความเข้าใจระหว่างครูและครูกับประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ขึ้น

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรม ภายใต้หัวข้อคุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง   ซึ่งตรงเวลา  ตรงโอกาส  ตรงบรรยากาศของประเทศ  ในยุคปฏิรูปประเทศ  ต้องเริ่มต้นที่ความซื่อตรง  ที่ต้องสถิตและปลูกฝังไว้ในใจครู ครูคืออาชีพที่ดีที่สุดที่ถูกเลือกขึ้น  และคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต  ก็คืออาชีพครู  และรางวัลที่ครูภูมิใจคือ  ความสำเร็จของศิษย์  ความสำเร็จของสังคม  ตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ  หมู่บ้าน ตำบล  ท้องถิ่น  และอำเภอ  จังหวัด  รวมไปถึงประเทศชาติ  วันนี้ไม่ได้เป็นวันครูอย่างเดียว  แต่เป็นวันของทุกๆคนที่ได้ตระหนัก  สำนึก และมีความภาคภูมิใจ  และเป็นครูที่เป็นแบบอย่าง  และขอชื่นชมครูไอซ์ ที่มีความบกพร่องทางสายตา  ที่มีความสามารถสอนนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ  ที่มีคุณค่าและมีคุณธรรมในตัว  และครูควรเป็นพลเมืองที่ดี  ขอชื่นชม  คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้ช่วยกันจัดงาน  วันนี้นอกจะเป็นวันครูแล้ว  ยังเป็นวัน รำลึก 101 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา  สุภทฺโท)  อีกไม่กี่วันกีจะเป็นวัน 149 ปี ชาตกาล หลวงปูมั่น  ภูริทัตโต สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  รับเอาสิ่งที่ดีๆในปีใหม่ นโยบาย แนวทางที่จังหวัดคาดหวัง และทุกภาคส่วนให้มีความเจริญและก้าวหน้าต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  กิตติศักดิ์  ไชยศรีษะ,  กฤษณชัย  คามตะสีลา

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

ภาพ/ข่าว  กิตติศักดิ์  ไชยศรีษะ,  กฤษณชัย  คามตะสีลา

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)