เฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ฝ่ายบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนจอมทอง ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TOBE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในการแสดงในการแสดงคอนเสริ์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กราบทูลรายงาน จัดตั้งชมรมฯ โดยพัฒนากิจกรรมชมรม สู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ ด้านบริการให้คำปรึกษา พัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2560 จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ทุกคน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” อาทิ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด, การเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด, การจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ทำให้สมาชิกเป็นกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการและในชุมชน โดยมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา