อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

3 กันยายน  2564  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีผลงานและผลการประกวดกิจกรรมด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย

  1. การมอบโล่ให้กับ นักเรียน ครู และโรงเรียน ที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในแต่ละวิชา และมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยนระดับประเทศ
  2. การมอบโล่กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
  3. การมอบเกียรติบัตรและรางวัล รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2564
  4. การมอบเกียรติบัตร การประกวด วิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564
  5. การมอบโล่ให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564
  6. การมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด และจัดพิธีครั้ง 1 รายการ เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด