อุตรดิตถ์ เขต 1 ผสานความร่วมมือจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

7 กันยายน 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019(Covid-2019) ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งในการดำเนินการประกอบด้วย การรายงานผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019(Covid-2019) ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในแบบรูปเล่ม และในรูปแบบวิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี ท่านผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการดำเนินการ และมีท่านรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการ โดยเป็นการผสานความร่วมมือจาก คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้แทนบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ระหว่างการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 อำเภอละ 1 ท่าน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมรายงาน สพฐ.ภายใน 30กันยายน 2564  ซึ่งมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานคณะดำเนินการฯ ว่าที่ พันตรีสมชาย  อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ รองประธานคณะดำเนินการฯ และ นายคำรณ  จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ