โรงเรียนจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน