สพป.สมุทรสาคร : โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม

วันอาทิตย์ที่  23 กันยายน 2561 ดร.อัมพร  พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม โดยมี นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

>>>สพป.สมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ให้แก่
ครูบรรจุใหม่ จำนวน 582 คน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 103 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 685 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม จะทำให้การปฏิบ้ติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และความก้าวหน้าส่งผลดีแก่วิชาชีพ การศึกษาและนักเรียน จึงให้มีการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค์
>>>>เพื่อพัฒนาและขยายผลครูวิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดทักษะและนำแนวคิดไปพัฒนาคุณธรรม อัตลักษณ์ระดับห้องเรียน
>>>>เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการให้เกิดแก่ข้าราชการครูวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู