สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวฐานิดา สุขรัมย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในหสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชนในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความเชื่อมั่นในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน