สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ “โรงเรียนสุจริต”

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต”

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในถสานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต วิทยากร นางนวลอนงค์ ชูใส และนางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือ เสริมความเข้มแข็งในแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม , สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) , กิจกรรมถอดบทเรียน , บริษัทสร้างการดี ป.ป.ช. สพฐ. น้อย , ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติและการดำเนินตามโครงการ คัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง