ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อุบลราชธานี รับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ โดยมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ อุบลราชธานี  รับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ  โดยมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT

วันนี้ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวภัคธ สุวรรณนวล ประธานผู้จัดการโครงการมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) และสมาชิกมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสาวสาลิน เรืองศรี นักกายภาพบำบัด, นายชัยภัทร สมจิตรพรหม นักวางแผนกิจกรรม และนายวิเชียร เพ็ชสหาย รองประธานสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทยได้ส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นให้แก่เด็กพิการ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ได้ส่งมอบเก้าอี้ล้อเข็นให้แก่เด็กพิการให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการบุญฑริก จำนวน 3 ราย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการโพธิ์ไทร จำนวน 2 ราย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการน้ำยืน จำนวน 2 ราย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการดอนมดเเดง จำนวน 2 ราย, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการตระการพืชผล จำนวน 5 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 15 ราย และได้อบอรผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดปรับท่านั่งบนเก้าอี้ล้อเข็น

        นางสาวภัคธ สุวรรณนวล ประธานผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขอรับบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการมาแล้วนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯได้มีมติอนุมัติมอบเก้าอี้ล้อเข็นให้แก่เด็กพิการทั้งหมด 15 คน โดย มีกิจกรรมส่งมอบและให้บริการจัดปรับท่านนั่งบนเก้าอี้ล้อเข็นในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดและได้ขอความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีตรวจรับเก้าอี้ล้อเข็น และอุปกรณ์ ที่จัดส่งไปล่วงหน้า พร้อมเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ฯ แล้วนัดหมายเด็กพิการ จํานวน 15 ราย มารับมอบเก้าอี้ล้อเข็น ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กําหนด และมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นเป็นหลัก เพื่อให้พวกเขาสามารถดํารงชีวิตอย่างอิสระมาก ขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งเข้าสู่ระบบการศึกษา มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือเรียกย่อๆ ว่า WAFCAT ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทเด็นโซ่-คอเปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทุกยี่ห้อที่มีอยู่ทั่วโลก โดยบริษัทเด็นโซ่คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ WAFCA ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นก่อนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 เนื่องใน โอกาสฉลองการก่อตั้งบริษัทครบ  50 ปี เพื่อให้ WAFCA ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือคนพิการในประเทศต่างๆ ในแถบเอเซีย และ WAFCAT ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ WAFCA ญี่ปุ่น เพื่อให้ดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้พิการในประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานคือการจัดหาเก้าอี้ล้อเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถเข้ารับการศึกษาและมีอาชีพที่นำมาซึ่งรายได้อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอิสระได้อย่างแท้จริงในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)