สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเอกสารต้นฉบับแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจรติสู่การปฏิบัติ มอบสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อการนิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นเครือข่ายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สังกัด สพม.บุรีรัมย์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียสุจริต)