สพม.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 (ออนไลน์) มีนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะวิทยากรจากโรงเรียนจอมทอง มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ และคณะทำงานในสังกัด สพม.ชม. ณ ห้อง TEPE โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำจากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 34 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภายใต้จุดเน้นการสร้าง Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”รายงานโดย นายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานโดย นายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ