ระดมผู้เชี่ยวชาญ Focus group หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในสถานการณ์ Covid-19 กรณีศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

15 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสทนากลุ่ม Focus group การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์เกิดโรคระบาด (Covid-19) ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการสนทนา จำนวน 15 คน แบ่งการสนทนาออกเป็น 3 ด้าน 1.ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3.ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและเสนอแนวคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการนำมาสังเคราะห์ และวิเคราะห์ ในการดำเนินการจัดทำวิจัย ในหัวข้อ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัดร่วมเป็นทีมคณะวิจัยเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยต่อไป