ผอ.สพม.เชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและวิทยากร เรื่อง การจัดทำนวัตกรรม และแผนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และรูปแบบอื่น วิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทรทอง อาคาร 9 อินทวิชยานนท์ 57 ปี โรงเรียนจอมทอง
ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมทอง