สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับ ศธจ.ชัยภูมิ จัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดป่าโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง รุ่น 4 โดยมี นางสาวศิริ แคนสา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศธจ.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน และมีเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โรงเรียน รวม128 คน เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรม 3 วัน 2 คืน

นางเต็มสิริ อินทรชื่น ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4,573,800 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมสิทธิเด็ก และบทบาทหน้าที่ของครอบครัว กิจกรรมเสริมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว กิจกรรมโทษของยาเสพติด กิจกรรมอิทธิพลของสื่อต่อค่ายนิยมของเพศของวัยรุ่น เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ