อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

16-17 กันยายน 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวาระที่เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งในปีนี้ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสีสละ อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง ให้กับ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และต่อจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 86 ราย โดยแบ่งการจัดพิธีออกเป็น 2 วัน คือในวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอทองแสนขัน และในวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจากอำเภอพิชัย ตรอน และลับแล  เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด