ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓ ของเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓ ของเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ดำเนินการโดย นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ชื่นชมผลงานของครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน