อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงาน ITA โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

22 กันยายน 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่ง ที่ 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู หรือบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนละ 1 คน รวม 45 โรงเรียน โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนางวัชรา  คำภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากรหลัก มีระยะการอบรม 3 วัน (22-24 กันยายน 2564) โดยมีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนมีฐานข้อมูล ITA บนเวปไซด์ของสถานศึกษา ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ให้ประชาชนสามรถเข้าถึงได้ และเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของสถานศึกษานำร่อง 45 โรงเรียน