อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการใช้โปรแกรม AMSS++มุ่งสู่สำนักงานฯอิเลคทรอนิกส์และไร้กระดาษ

วันที่ 20-22 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น   4 รุ่นๆ ละ 40 คน เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ทองแสนขัน ลับแล และผู้ปฏิบัติงานธุรการของทุกกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 20-21 กันยายน 2564 และมอบให้ นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 22 กันยายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของทุกกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สามารถใช้ระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานฯ อิเลคทรอนิกส์และเพื่อรณรงค์สู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ