โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรั้ววิชาการ Open House 2019

วันที่ 18  มกราคม  2562  เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม Open House 2019  โดย นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นๆ อย่างเหมาะสม  เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร หน่วยงานอื่น และแนะแนวการศึกษาต่อ

โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหวาย โรงเรียนบ้านอรุโณทัย โรงเรียนบ้านสินชัย โรงเรียนบ้านรินหลวง  โรงเรียนบ้านเมืองนะ  โรงเรียนบ้านหนองเขียว  จำนวน  251  คน และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จำนวน 827 คน จำนวนทั้งสิ้นรวม 1,078 คน อีกทั้งมีหน่วยงานทางการศึกษาและส่วนราชการที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนภูมินทร์บริบาล  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน  โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูน  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา และเทศบาลตำบลเมืองนะ  ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และนักเรียนทุกคน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เด็กนักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ซึ่งการศึกษาในยุค Thailand 4.0 พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  แยกแยะ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนตามความถนัดและความชอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ของตนเองพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้ ครูและผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันมากขึ้น  ซึ่งครูและผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญในการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ครูผู้สอนนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาประเทศต่อไป