สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ดร.รัชนีวัลย์ จุลบาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา