สพม.สงขลา สตูล “บรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ”

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิค : google meet สาระการประชุมประกอบด้วยกฎหมายการศึกษาพิเศษและการบริหารจัดการเรียนรวมด้วยโครงสร้าง SEAT การรายงานข้อมูลนักเรียนเรียนรวมในระบบโปรแกรม SET การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการนำเข้าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ลงในระบบ IEP Online กลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครูการศึกษาพิเศษ และครูภาษาไทย คณิตศาสตร์