อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปี 2562

30 กันยายน 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประทานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวืยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2562 จำนวย 43 โรงเรียน และต่อจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย” ในสังกัด รวมทั้งได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกจำนวน 7 รายการ ดังนี้

  • เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
  • โล่และเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประเภทสถานศึกษาและประเภทครูผู้สอน
  • โล่และเกียรติบัตรกิจกรรม Infographic : ต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง ประเภทผู้อำนวยการโรงเรียนและประเภทครูผู้สอน
  • เกียรติบัตรแก่วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติ Coding for Teacher (C4T)
  • โล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2564 และครูต้นแบบระดับเพชรการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning (สะเต็มศึกษา)
  • เกียรติบัตรการนำเสนอ Best Practice การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17
  • การมอบเข็ม Coding Mentor (CM) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยแบ่งการมอบโล่และเกียรติบัตรออกเป็น 3 ชุดๆ ละไม่เกิน 50 คน ในการเข้าร่วมพิธีแต่ละชุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของ Covid-19