สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแสดงมุฑิตาจิตคารวะผู้เกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ต่อจากนั้น นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ นายธิติวุฒิ มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี พ.ศ.2564 และแบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อร่วมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมวางแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามกลุ่มภารกิจงานแต่ละกลุ่ม โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบุคลากรใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางจีรประภา บุญประจง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางวันชาติ พงษ์พิชิต เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในโอกาสที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564