อำเภอชำนิจัดงาน “วันครู” ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมในพิธีการจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดี ทำให้เรารู้วิชา ครูเป็นบุคคลที่สำคัญมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูและประชาชน ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงาม ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู ภาคเช้า กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงครูบาอาจารย์พิธีปฏิญาณตน ภาคบ่าย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  โดยกลุ่มผู้บริหาร คณะครู ครูในสังกัด กศน.  ในอำเภอชำนิ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันครูขึ้น ที่โรงเรียนชำนิพิทยาคม  โดยมี นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอชำนิ       เป็นประธานในพิธีฯ

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน  การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบ คำขวัญวันครู   ปี ๒๕๖๒  ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”