สพม.พงภกรน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)

+++++เช้าวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง) ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม และกล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริตภายใต้การนำของนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ พิธีการทางศาสนาที่ตนนับถือและธรรมเนียมปฏิบัติ และตอบสนองโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   เรวดี…ภาพ / ข่าว