สพม.เลย หนองบัวลำภู เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี 2564 ทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู   โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์คณะกรรมการสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า “สภานักเรียน” เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน  การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียนและใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน และมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต สามารถน้อมนำ  คำสอนของพ่อตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเรียนและการเงินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้กำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์คณะกรรมการสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564  ขึ้น โดยผลปรากฏว่า นางสาวณิชาพัชร์ เสียงใส นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน สพม.เลย หนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2564 นายเดชฤทธิ์ สีหาราช นักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และนางสาวน้ำค้าง บัวระภา นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นรองประธานสภานักเรียน

…………………………………………