ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน”จิ๋วแต่แจ๋ว”ในสังกัด

8 ตุลาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเด่นสำโรง โรงเรียนในสังกัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอตรอน มี นางมลธิชา  เรือนจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา รวม 39 คน ครูและบุคลากร 7 คน ซึ่งโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงแม้จะมีจำนวนนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คือไม่ถึง 40คน แต่มีผลการพัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ เช่น ในปีนี้ ระดับปฐมวัยผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ปี 2562 โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2564  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 1 ใน 16 โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิเด็ก ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 ใน 19 โรงเรียน สุดยอด Best Practice สถานศึกษาปลอดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน นับว่าเป็นอีก 1 โรงเรียน “จิ๋ว แต่ แจ๋ว” ในสังกัด และวันนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจาก 9 โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียนนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาศึกษาดูงาน จึงได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจาก นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วย ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน ของโรงเรียนบ้านเด่นสำโรง และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCovid-19 อย่างเคร่งครัด เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนตามมาตรการทุกคนเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ และมอบนโยบายความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับลูกๆ นักเรียน ตามจุดเน้น “ หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม”