สพป.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังสร้างเครือข่ายพัฒนางานวินัยของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมขนาบน้ำ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  อำเภอเมืองกระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 19 เครือข่าย ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน  เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นการขยายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการ ดำเนินการสืบสวน สอบสวนวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ถูกร้องเรียนความประพฤติ ปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาในบางกรณีด้วย
ทั้งนี้  เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถูกร้องเรียนความประพฤติ การปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อระเบียบ วินัย ข้าราชการครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่บ่อยครั้ง  เมื่อเกิดกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการครูด้วยกัน หรือกับบุคคลภายนอก ก็มักจะไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารสถานศึกษาเท่าที่ควร จนทำให้เกิดกรณีร้องเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่บางกรณีสามารถจัดการแก้ไข เยียวยาได้ในเบื้องต้นที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งการอบรมปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการขยายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และการดำเนินการทางวินัย เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น รวมถึงการร่วมเป็นกรรมการ ดำเนินการสืบสวน สอบสวนวินัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ถูกร้องเรียนความประพฤติ ปฏิบัติงาน ที่มีผลกระทบต่อระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาในบางกรณีด้วย                   โดยดำเนินการอบรมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมขนาบน้ำ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอด 2 วัน