ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตามนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ