สพป.เลย เขต ๒ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง    นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนนำร่องโครงการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยมีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อที่จะมาค้นหาผลการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดศึกษาในเรื่องเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าดำเนินการอย่างไร ในการนำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การสร้างงานวิจัย และการออกแบบชั้นเรียน  มีการบรรยาย  ซักถาม เยี่ยมห้องเรียนทุกระดับทุกห้อง การบริหารจัดการโรงครัว รวมถึงโรงอาหารของโรงเรียน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญที่จะดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณได้ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นนั่นก็คือ กิจกรรม ๕ ส.   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และนักเรียนในโรงเรียนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน