การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

+++++วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)  โดย นางจันทณา ช่วยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อ ให้ครูผู้สอนาภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย จากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน    เรวดี…ภาพ / ข่าว