ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมรองรับการเรียนแบบ On-Site ปูพรม 100% ในวันเดียว

14 ตุลาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ 136 โรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เมื่อเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน 2564 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายบุคลากร จำนวน 47 ชุด ลงพื้นที่ประเมินระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 มิติ 44 ข้อประกอบกับความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน สาธารณสุข และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการแจ้งความประสงค์ขอเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ของสถานศึกษา จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(สปก.อำเภอ) ที่ตั้งของโรงเรียนที่จะขอเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้มอบหมายให้บุคลากรได้ตรวจเยี่ยม ด้านภูมิทัศน์ ความสะอาด ความเป็นปัจจุบันของโรงเรียน และความปลอดภัยในทุกๆ ด้านที่จะส่งผลกระทบ หากโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งทุกโรงเรียนไนสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับการประเมินระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) ครบ 100%